Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Το γραφείο έχει μακρά εμπειρία στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης είτε αυτή γίνεται με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είτε με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είτε με το Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, είτε με το Ν.Δ. του 1923 που αφορά ειδικές ρυθμίσεις για την αναγκαστική εκτέλεση κατά οφειλετών των Τραπεζών. Επίσης, το γραφείο έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα είτε με τη Σύμβαση των Βρυξελλών είτε με το κοινό δίκαιο.