Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Δημόσιες Συμβάσεις

Το γραφείο έχει μακρά εμπειρία στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων συμβουλεύοντας είτε τους συμμετέχοντες στους σχετικούς διαγωνισμούς είτε τις αναθέτουσες αρχές σε όλα τα στάδια της διενέργειας του διαγωνισμού, από την προετοιμασία της σχετικής διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή έως και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών προς τις Επιτροπές που διεξάγουν τους διαγωνισμούς και κρίνουν τις ενστάσεις και τις προσφυγές κατά των Αναθετουσών Αρχών, την εκπροσώπησή τους ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οποιουδήποτε δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο), καθώς επίσης και την σύνταξη ενστάσεων και προσφυγών κατά Αναθετουσών Αρχών, όταν ο πελάτης συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η ενασχόληση του γραφείου με τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις δημόσιες συμβάσεις κατά το στάδιο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, με τους διαγωνισμούς των ψηφιακών έργων στα Αρχαιολογικά Μουσεία και Χώρους της Ελλάδας, καθώς και με διαγωνισμούς που διεξήχθησαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»). Στο ίδιο πλαίσιο η προετοιμασία για Σ.Δ.Ι.Τ. για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ι.Τ. του Υπουργείου Οικονομικών είναι αντικείμενο σοβαρής και επιτυχημένης ενασχόλησης του γραφείου μας.