Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Αντιπροσωπευτικοί Πελάτες

Μεταξύ των πελατών του γραφείου συγκαταλέγονται το Ελληνικό Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα αυτού, ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ανάπτυξη ακινήτων
 • Ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδίκτυο
 • Βιομηχανικός και οικιακός εξοπλισμός
 • Δημόσια Έργα και Μελέτες
 • Δημόσιες Προμήθειες
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ναυτιλία
 • Πολιτισμός
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
 • Τραπεζικές Υπηρεσίες
 • Τρόφιμα

Ειδικότερες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν μετά από συνεννόηση.