Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Χρηματοδοτικές Συμβάσεις

Η ενασχόληση με τα ανωτέρω αντικείμενα έχει ως συνέπεια την εξοικείωση του γραφείου με ποικιλόμορφες χρηματοδοτικές συμβάσεις των πελατών του που αφορούν την εμπορική, βιομηχανική, επενδυτική δραστηριότητα τους και στην παροχή των συναφών εγγυήσεων και ασφαλειών. Σε περίπτωση εμπλοκής της χρηματοδοτικής σύμβασης εκπροσωπούμε τον πελάτη ενώπιον του χρηματοδοτικού οργανισμού ή του πιστωτικού ιδρύματος και ενώπιον των δικαστηρίων ή όπου ήθελε απαιτηθεί.