Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Φορολογικό Δίκαιο

Οι παραπάνω δραστηριότητες του γραφείου επιβάλλουν τη συχνή ενασχόληση με τα αναφυόμενα σχετικά φορολογικά θέματα και την παροχή συμβουλών σχετικά με τη μεταβίβαση και κτήση ακινήτων, μεταβίβαση μετοχών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων στη δραστηριότητα αυτή εμπλέκονται ζητήματα όπως η προετοιμασία και η συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, καθώς επίσης η σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, προδικαστικών προσφυγών, προσφυγών και ανακοπών και η εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον της φορολογικής αρχής για την επιδίωξη συμβιβασμού, αλλά και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.