Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Το γραφείο έχει μακρά πείρα σε υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Είχε δε την ευκαιρία να ασχοληθεί με την πρώτη δικαστική υπόθεση κήρυξης δευτερεύουσας αφερεγγυότητας στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρίας που είχε κηρυχθεί σε αφερεγγυότητα στην έδρα της, σε κράτος μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με τον τότε πρόσφατο Κανονισμό της Ε.Ε. Ήδη ο πρόσφατος Πτωχευτικός Κώδικας και η εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής προσφέρει ευκαιρίες ιδιαίτερης ενασχόλησης του γραφείου με τα σχετικά ζητήματα..