Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Κατασκευές – Πολεοδομική Νομοθεσία και Νομοθεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος

Οι κατασκευές των μεγάλων κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων ή βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων συνδέονται άμεσα με τη συμμόρφωση στο συχνά μεταβαλλόμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στον γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό και στις πράξεις εφαρμογής του. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, οι επιτρεπόμενες μεταβολές και οι αντίστοιχες επιδράσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου. Το γραφείο υποστηρίζει τους πελάτες του κατά το στάδιο των διοικητικών και προσυμβατικών διαδικασιών και της κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων, καθώς και σε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά προκύψει από αυτά. Έχει δε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση σχετικών δικαστικών διενέξεων και στην ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των άλλων Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και στο Δίκαιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Η εμπειρία του γραφείου εκτείνεται και στην παροχή υπηρεσιών στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σχετικά με όλο το φάσμα των νομικών ζητημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και από τις σχέσεις τους με άλλους φορείς.