Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Εταιριών

Η ίδρυση εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η εξαγορά υφισταμένων εταιριών αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές συνεπάγονται ποικίλους νομικούς ελέγχους. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων της επιχείρησης, η νομική της δομή, η ύπαρξη των αδειών που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο της συμμετοχής ή εξαγοράς, ο εντοπισμός εμφανών ή/και αφανών βαρών και δεσμεύσεων, το εργασιακό καθεστώς των απασχολουμένων σε αυτήν, αποτελούν μέρη της σχετικής εργασίας (due diligence). Η συμβατική ποικιλομορφία στο πλαίσιο αυτό είναι οικεία στο γραφείο. Ακόμη υποστηρίζουμε νομικά και συμβουλευτικά την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα και στη συνέχεια τη λειτουργία τους. Το γραφείο στην περίπτωση εξαγοράς και συγχώνευσης εταιριών παρέχει συμβουλές και αντιπροσωπεύει τους πελάτες ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων για θέματα που εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.