Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Ενέργεια

Το γραφείο διαθέτει μακρά εμπειρία στον χειρισμό και στην αντιμετώπιση συμβατικών θεμάτων με την ΔΕΗ, λόγω της νομικής υποστήριξης που παρέχει σε εταιρίες ημεδαπές και αλλοδαπές, προμηθεύτριες ηλεκτρολογικών και προστατευτικών του περιβάλλοντος εγκαταστάσεων της ΔΕΗ. Η εμπειρία μας εκτείνεται και στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας νομικών ελέγχων, της παρακολούθησης αδειοδότησης για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών σταθμών, της παροχής νομικών συμβουλών κατά την κατάρτιση των συμβάσεων πώλησης και αγοράς των πάρκων ή σταθμών ή των σχετικών αδειών, και της εκπροσώπησης ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου.