Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο δραστηριοποιείται σε υποθέσεις δικαστικές και μη, σχετικές με το ενοχικό, το εμπράγματο, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο. Παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε σχέση με τη ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων και διευθέτηση προσωπικών σχέσεων μεταξύ συγγενών ή / και τρίτων, σύνταξη διαθηκών και διατάξεων τελευταίας βούλησης, την αποδοχή κληρονομιών, την εκκαθάριση, δικαστική ή εξώδικη, κληρονομιών και δημόσιων κληροδοτημάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγχρόνως παρουσιάζει επιλογές για τη διαχείριση και αξιοποίησή τους.